[powrót- dokumenty]

REGULAMIN SZKOLNEJ DYSKOTEKI

1.     Dyskoteki szkolne są organizowane raz w miesiącu, z wyłączeniem miesięcy w których jest post, adwent, żałoba lub inna ważna przyczyna.

2.     Dodatkowe dyskoteki może zorganizować samorząd uczniowski lub samorządy klasowe wraz ze swoim opiekunem lub wychowawcą w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

3.     Na każdą szkolną dyskotekę musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

4.     Opiekę nad każdą dyskoteką pełni minimum dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora zgodnie z grafikiem imprez.

5.     Oprócz nauczycieli opiekę nad uczniami w czasie dyskoteki mogą pełnić rodzice uczniów.

6.     Organizatorami szkolnych dyskotek są poszczególne klasy w kolejności ustalonej przez Samorząd Uczniowski.

7.     Dyskoteka trwa od godz. 1600 do 20­00.

8.     Dla bezpieczeństwa uczniów, o godzinie 18:00 drzwi wejściowe do szkoły są zamykane. Opiekunowie decydują o wpuszczeni uczniów na dyskotekę po godz. 18:00.

9.     Uczestnikami szkolnej dyskoteki są wyłącznie obecni uczniowie Naszej Szkoły. Samorząd Uczniowski może zaprosić uczniów z innej szkoły, lecz fakt ten musi zgłosić przynajmniej jeden dzień wcześniej i uzyskać pozwolenie dyrektora szkoły i opiekunów dyskoteki.

10. Dyżur w szkolnej szatni pełni woźna, którą wyznacza dyrektor. Godziny pracy woźnej w dniu dyskoteki ustala dyrektor szkoły.

11. Szkoła nie organizuje „przywozu i odwozu” uczniów na dyskoteki. Uczniowie przychodzą na dyskotekę za zgodą rodziców.

12. Uczniowie, którzy źle zachowują się (nie przestrzegają regulaminu szkoły) są karani według regulaminu i w konsekwencji mogą otrzymać zakaz przychodzenia na szkolne dyskoteki. 

13. Dyskoteka odbywa się wewnątrz budynku szkoły.
W czasie trwania dyskoteki uczniowie bez pozwolenia opiekunów nie mogą wychodzić na zewnątrz budynku. Wyjście ucznia z budynku bez pozwolenia jest traktowane jak nieodpowiednie zachowanie i w konsekwencji uczeń może mieć zakaz przychodzenia na szkolne dyskoteki.
Za zgodą opiekunów dyskoteki, uczniowie mogą wychodzić wyłącznie na szkolny dziedziniec.

14. W czasie dyskoteki obowiązuje zmiana obuwia.

15. Salę, w której odbywa się dyskoteka przygotowuje i sprząta klasa, która organizuje dyskotekę.

16. Sprzęt nagłaśniający i światła dyskotekowe przynosi z magazynku i zanosi z powrotem klasa, która organizuje dyskotekę.

17. Niniejszy REGULAMIN został zaakceptowany przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły i obowiązuje od dnia .............................