[powrót- dokumenty]

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

 

§ 1. Zasady ogólne

1)            Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2)            Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

3)            Na każdy wyjazd poza Gminę Zaręby Kościelne wymagana jest pisemna zgoda rodziców ucznia wg. Załącznika.
 Oświadczenie rodziców.

§ 2. Rodzaje wycieczek

1)            Wycieczki przedmiotowe- inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

2)            Wycieczki turystyczno-krajoznawcze- odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

3)            Imprezy krajoznawczo- turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje.

4)            Wycieczki turystyki kwalifikowanej - wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem, takim jak: rower, kajak itp.

5)            Imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie

1)            Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel.

2)            Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele, bądź rodzice (prawni opiekunowie) uczestników.

3)            W uzasadnionych wypadkach funkcję opiekuna może pełnić inna pełnoletnia osoba.

4)            Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i bezwzględnie ich przestrzegać.

5)            Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

§ 4. Zadania kierownika wycieczki

1)            Opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki.

2)            Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki.

3)            Określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

4)            Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

5)            Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.

6)            Określenie zadań dla opiekunów.

7)            Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprawny sprzęt i ekwipunek.

8)            Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

9)            Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.

10)        Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.

11)        Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.

12)        Dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

§ 5. Obowiązki opiekuna

1)            Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań.

2)            Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

3)            Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań.

§ 6. Finansowanie wycieczek

1)            Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców, sponsorów, organu prowadzącego szkołę lub innych źródeł.

2)            Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

3)            Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

4)            Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

5)            Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

§ 7. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty

1)            Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2)            Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym i wpisem w „księdze wyjść” znajdującej się w sekretariacie gimnazjum.

3)            Wycieczki turystyczno-krajoznawcze powinny być organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych lub w ramach, przewidzianych w statucie szkoły, dni, które klasa może przeznaczyć na zajęcia inne niż dydaktyczne.

4)            Planowane wycieczki wielodniowe oraz jednodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do 30 września danego roku szkolnego, do planu pracy szkoły i wychowawcy klasowego.

5)            Na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w szkole a drugi zabierany jest na wycieczkę) oraz, do wglądu, następujące dokumenty:

a)            co najmniej 2 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole);

b)            pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia ich bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem;

c)             wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia;

d)            regulamin wycieczki;

e)            potwierdzenie rezerwacji świadczeń.

6)            Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z osobą zatwierdzającą kartę wycieczki.

7)            Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy.

8)            Po zakończeniu wycieczki jej kierownik składa rodzicom i innym osobom lub instytucjom finansującym imprezę szczegółowe sprawozdanie finansowe.

9)            Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

10)        Kierownik wycieczki powinien zadbać o to, by na przesyłanych do szkoły rachunkach była wymieniona nazwa grupy, klasy lub nazwisko kierownika wycieczki, której świadczenie dotyczy.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa

1)            Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika wycieczki).

a)            podczas wycieczek na terenie gminy Zarąb Kościelnych- 30;

b)            podczas wycieczek poza teren gminy- 15;

c)             podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej ( w tym rowerowych)- 10.

2)            Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.

3)            Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników. W wycieczkach wielodniowych mogą uczestniczyć uczniowie w wieku powyżej 11 lat.

4)            Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.

5)            Lista uczniów biorących udział w imprezach turystyki kwalifikowanej winna być zatwierdzona przez lekarz lub pielęgniarkę szkolną.

6)            Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych powinni posiadać karty rowerowe.

7)            Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

8)            Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

9)            Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4godziny jazdy - jedna godzina odpoczynku; 2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km).

10)        Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

§ 9. Postanowienia końcowe

1)            Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.

2)            Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

3)            Uczestnicy wycieczek i imprez muszą być ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4)            Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

5)            Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu.

6)            Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

a)            zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

b)            stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

c)             nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,

d)            przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

e)            kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,

f)               traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

g)            nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,

h)             W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 

Załącznikiem do „Zasad organizowania wycieczek w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych jest treść zgody rodziców.
 Oświadczenie rodziców.


 

 

............................................................                                  ...............................................................................
imię i nazwisko ojca lub matki                                                   miejscowość, data

 

..............................................................

adres zamieszkania

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Zgadzam się na udział mego dziecka (imię, nazwisko dziecka):

.........................................................................................................

w wycieczce zorganizowanej przez Publiczne Gimnazjum w Zarębach Kościelnych do miejscowości: 

...................................................................................... w dniu ...............................

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki, a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

Akceptuję obowiązujące w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych zasady finansowania wycieczek.

 

 

 

....................................................................................

podpis