REGULAMIN UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKOŁY

I.         Przyjazd uczniów do szkoły:

1)      Uczniowie czekają na szkolny autobus w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie, przestrzegają zasad ruch drogowego.

2)      Po przyjechaniu i zatrzymaniu się autobusu wsiadają spokojnie i kulturalnie do środka, zajmując miejsca siedzące.

3)      W czasie podróży uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz:

a.       respektują polecenia i zarządzenia kierowcy i opiekuna,

b.      nie wstają z zajętych miejsc, nie wychylają się przez okno, nie otwierają drzwi,

c.       zachowują się kulturalnie, nie hałasują, nie śmiecą.

4)      Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku przed szkołą (parking od strony szkoły) i otrzymaniu zgody od kierowcy lub opiekuna wychodzą spokojnie na chodnik, a następnie udają się do świetlicy. NIE WOLNO PRZECHODZIĆ NA DRUGĄ STRONĘ ULICY!

5)      W czasie korzystania z szatni należy respektować polecenia pani woźnej.

6)      W czasie pobytu w świetlicy należy przestrzegać REGULAMINU ŚWIETLICY.

7)      W czasie oczekiwania na lekcje, aż do godziny 7:45 nie wolno wchodzić na korytarze i do łazienek znajdujących się na I i II piętrze. Należy korzystać z łazienek znajdujących się na parterze.

8)      Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie dojeżdżający udają się na świetlice i dostosowują się do poleceń nauczycieli, woźnych i opiekuna uczniów dowożonych do szkoły.

II.       Powrót uczniów do domu.

1)      Odjazd do domu:

a.       nie wolno samowolnie, bez opieki udawać się do autobusu,

b.      miejscem oczekiwania na autobus jest świetlica lub za zgodą nauczyciela korytarz przy szatni lub inne wyznaczone przez nauczyciela miejsce,

c.       za zgodą opiekuna można oczekiwać na autobus na dworzu, przed bramą.

d.      uczniowie udają się do autobusu zorganizowaną grupą pod opieką opiekuna,

e.       autobus powinien oczekiwać na uczniów na parkingu od strony szkoły,

f.        do autobusu uczniowie wchodzą spokojnie i kulturalnie,

g.       w czasie podróży należy przestrzegać zasad ustalonych w punkcie I. 2. niniejszego regulaminu.

2)      Po zatrzymaniu się autobusu w wyznaczonym miejscu uczniowie wysiadają i udają się do swoich domów przestrzegają ogólnie przyjętych przepisów ruch drogowego -NIE WOLNO PRZECHODZIĆ BEZPOŚREDNIO ZZA AUTOBUSU NA DRUGĄ STRONĘ JEZDNI!

3)      Uczniowie, którzy dostarczyli oświadczenie rodziców, iż rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia po lekcjach, mogą wyjść poza teren szkoły w celu załatwienia spraw zleconych przez rodziców.

4)      Oświadczenie o którym mowa w pkt. II.3 nie zwalnia uczniów dowożonych z obowiązku przestrzegania regulaminu dojeżdżających, a więc uczniowie ci między innymi nie mogą:

·        samowolnie wsiadać do autobusu,

·        oczekiwać na autobus w innych niż wyznaczonych w regulaminie miejscach,

·        w czasie pobytu na terenie szkoły przestrzegają wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole.

5)      Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczniowie będą ukarani zgodnie z regulaminem szkoły, a uwagi nauczycieli świetlicy, opiekunów, woźnych i kierowców będą brane pod uwagę podczas oceniania z zachowania.

6)      Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

7)      Regulamin został zatwierdzony do realizacji od dnia 19.02,2003r