INFORMATYKA

 

o     Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzenie MENiS 7 września 2004r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Ministra. Nr 199, poz. 2046).

o     Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.

o     Nauczanie informatyki w Publicznym Gimnazjum w Zrębach Kościelnych odbywa się według programu DKW-4014-139/99.

o     Wykorzystywany jest podręcznik ,,Informatyka. Podstawowe tematy” dla klas I-III gimnazjum.

o     Autorem podręcznika jest Grażyna Koba, a wydawcą Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa- Wrocław 2005, Nr dopuszczenia: 50/50.

 

I.                    Cele oceniania:

 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.    Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

2.    Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, jasne, proste i jawne reguły oceniania;

3.    Motywowanie do samorozwoju;

4.    Wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

5.    Uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji określonych programem oraz  potrzeby w zakresie wyrównywania braków;

6.    Ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;

7.    Aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć;

8.    Ocenę poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły;

9.     Korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;

10. Znajomość wymagań stawianych dzieciom przez szkołę;

11. Szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i zbiorową);

12. Pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.               
 

II.                  Ogólne cele kształcenia:

Zgodnie z Podstawą Programową, jako parytetowe przyjmuje się w szkole, a w szczególności na lekcjach informatyki zadania:

1.     Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym

2.     Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej

3.     Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem komputerowym

4.     Rozwijanie zainteresowań techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej

5.     Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.      
 

III.                Szczegółowe cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających mu posługiwać się komputerem jako nowoczesnym narzędziem pracy, a w szczególności:

1.     Znajomość zasad właściwego zachowania się w pracowni oraz bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

2.     Prawidłowo obsługiwać komputer niezależnie od platformy sprzętowej i oprogramowania.

3.     Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji.

4.     Znajomość budowy komputera.

5.     Wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera.

6.     Tworzenie prostego tekstu, grafiki.

7.     Wykorzystanie komputera i Internetu do wspomagania uczenia się.

Bardziej szczegółowe cele i standardy wymagań edukacyjnych odnoszące się do poszczególnych etapów nauczania oraz działów programowych znajdują się w Planach Wynikowych oraz Standardach Wymagań Edukacyjnych.

 

IV.                Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen.

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się według sześciostopniowej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań oddzielnie dla każdego stopnia.

 

Ustala się ogólne kryteria ocen z informatyki:

  1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

o      Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania informatyki w danej klasie;

o      Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;

o      Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe

o      Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, pomoc innym nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na ich lekcjach

  1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

o      Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki;

o      Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;

o      Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;

o      Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;

o      Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;

o      Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.

  1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

o      Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej.

o      Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania teoretycznych i praktyczne;

o      Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym;

o      Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu

o      Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;

o      Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.

  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

o      Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

o      Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;

o      Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;

o      Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;

o      Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;

o      Popełnia liczne błędy merytoryczne;

o      Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia.

  1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

o      Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;

o      Rozumie pytania i polecenia;

o      Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;

o      Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;

o      Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;

o      Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;

o      Popełnia liczne błędy merytoryczne;

o      Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń.

*       6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

o      Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;

o      Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;

o      Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;

o      Nie rozumie poleceń i pytań;

o      Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;

o      Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;

o      Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;

o      W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;

o      Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń.    
 

V.                  Jawność ocen:

1.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.

2.     Ocen jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.     Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 

VI.                Dostosowanie wymagań:

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę:

1.     Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych,

2.     Aktywność podczas lekcji,

3.     Chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych.

4.     Nauczyciel również bierze pod uwagę, utrudnione warunki uczenia się (2-3 uczniów przy jednym komputerze) i utrwalania wiadomości w domu - uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej:

5.     Wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

6.     Możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

7.     Konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

8.     Branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych (np. podczas pracy z edytorem grafiki),

9.     Możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

10.  Podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

11.  Obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

12.  Możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z komputera szkolnego do jej wykonania (np. podczas zajęć kółka komputerowego).

 

VII.              Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

Na zajęciach informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:

1.     Aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp.,

2.     Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych,

3.     Wiadomości i umiejętności, których uczeń nabył w trakcie  samodzielnej działalności informatycznej poza szkołą (w przypadku gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową),

4.     Stosowanie przez ucznia języka informatycznego - terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez program nauczania,

5.     Przygotowanie do zajęć – posiadanie dyskietki, płyty CD, podręcznika, notatnika, innych przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itd.,

6.     Udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty,

7.     Samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje, programy itp.

8.     Umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.

9.     Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP przy pracy z komputerem.          

 

VIII.            Podstawa ustalenia oceny

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

1.     Wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych;

2.     Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem;;

3.     Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć;

4.     Analiza samodzielnie wykonanych prac (program komputerowy, referat, prezentacja, praca zaliczeniowa).

 

IX.                Zasady ustalania oceny bieżącej (cząstkowej)

Obszary, w których uczeń oceniany jest według podanej tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności:

1.     Sprawdziany- tzw. klasówki i kartkówki:

o      metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza, wybór algorytmu),

o      wykonanie (podstawienie do wzoru, obliczenia)- punkty przyznawane są za obliczenia cząstkowe,

o      rezultat (wynik, sprawdzenie z warunkami zadania),

2.     Testy:

o      podanie poprawnej odpowiedzi

Sprawdziany, prace klasowe i testy są punktowane, a punkty przelicza się na oceny według skali:

                                 0-29%                                      niedostateczna (1)

                               30-50%                                      dopuszczająca (2)

                               51-74%                                      dostateczna (3)

                               75-89%                                      dobra (4)

                             90-100%                                      bardzo dobra (5)

                100%+zad. dod.                                      celująca (6)

3.     Odpowiedzi ustne (kolor niebieski), za które stawia się stopnie w zależności od:

o      rzeczowości,

o      zakresu wiadomości z przedmiotu,

o      argumentacji- wyrażanie sądów, uzasadnienie,

o      stosowania języka informatyki,

o      obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności,

o      dynamiczności,

o      aktywności myślowej,

o      kulturę przekazywania wiadomości,

o      gotowość do stosowania wiedzy z innych przedmiotów na informatyce.

4.     Aktywność i zaangażowanie na lekcji:

o      częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie prawidłowych odpowiedzi,

o      wkład pracy własnej,

o      udział w pracy klasy lub grupy,

o      za przygotowanie się do lekcji i aktywny w niej udział będą odnotowane plusy (+).
Plusy można otrzymać za:

o        podanie kilku prawidłowych, pojedynczych informacji,

o        wyjaśnienie pojęcia,

o        przedstawienie oryginalnego pomysłu/ sposobu rozwiązania problemu z zakresu informatyki.

o        wygłoszenie przygotowanego krótkiego wystąpienia,

o        prezentacja, podsumowanie pracy grupy,

o        udział w dyskusji,

o        wykonanie obliczeń, schematów, wykresów itp. na tablicy lub komputerze,

o        przygotowanie, przeprowadzenie demonstracji, pokazu.

o      minusy można otrzymać za:

o        nie wykonywanie zadań, poleceń (brak podjęcia próby wykonania zadań) dotyczących tematu lekcji- zgodnie z możliwościami ucznia,

o        brak współpracy w grupie,

o        utrudnianie pracy innym uczniom,

o        nie wykonywanie notatki, zadań w zeszycie,

o        nie przynoszenie potrzebnych materiałów.

o        na koniec semestru nauczyciel oblicza plusy/ minusy i wystawia każdemu uczniowi cząstkową ocenę.

o      Zamiana plusów i minusów na oceny cząstkowe:

o        bdb- 3 plusy- 1 godz. w tyg., 4 plusy- 2 godz. w tyg.

o        bd- 2 plusy- 1 godz. w tyg., 3 plusy- 2 godz. w tyg.

o        dst- 1 plusy- 1 godz. w tyg., 2 plusy- 2 godz. w tyg.

o        ndst.- 3 minusy- 1 godz. w tyg., 4 minusy- 2 godz. w tyg.

o       ilość uzyskanych plusów oraz ich sumy są podawane do wiadomości uczniów i zapisywane w dzienniku w rubryce „A”.           

5.     Praca w grupie:

o      organizacja grupy,

o      wkład pracy, funkcje i zadania w grupie,

o      komunikacja w grupie,

o      prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia.

6.     Prace długoterminowe, prace projektowe:

o      zrozumienie zadania;

o      zaplanowanie rozwiązań(oryginalność);

o      realizacja rozwiązań;

o      prezentacja otrzymanych wyników;

o      zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej,

o      estetyka wykonania.

7.     Aktywność poza lekcjami informatyki:

o      udział i wyniki w konkursach:

o      wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne- bdb

o      awans do następnego etapu- celujący

o      prowadzenie strony internetowej szkoły:

o      dostarczanie, wyszukiwanie informacji z internetu,

o      pisanie referatów i artykułów na komputerze,

o      wykonywanie zdjęć oraz ich obróbka i umieszczanie na stronie.

o      prowadzenie gazetki ściennej o tematyce informatycznej

o      naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (pod opieką nauczyciela i zgodnie z przepisami bhp)

o     pomoc przy instalowaniu programów komputerowych, systemu operacyjnego, itp.

8.      Prace domowe:

o      pracę domową każdego ucznia sprawdza się przynajmniej raz w semestrze,

o      posiadanie pracy domowej sprawdza się u wszystkich lub kilku- wybranych przez nauczyciela uczniów,

o      zgłoszenia na początku lekcji braku pracy domowej zaznaczane są w rubryce „Pd”,

o     za brak nie zgłoszonej na początku lekcji pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę nast.

9.     Zeszyt przedmiotowy:

o      Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zasadach prowadzenia notatek i dokumentowaniu wykonanych ćwiczeń i prac.

o      Uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego- notatki i ćwiczenia zapisywane są na nośnikach danych lub w odpowiednim folderze w komputerze uczniowskim lub na serwerze w pracowni.

 


 

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.     Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.     Każdy uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny w semestrze.

4.     Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

5.     Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

6.     Prace klasowe teoretyczne jak i sprawdziany praktyczne obejmujące swym zakresem wiadomości/ umiejętności z więcej jak trzech ostatnich lekcji są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami i po określeniu przez nauczyciela wiadomości i umiejętności (wymagań programowych), których sprawdzian będzie dotyczył. Sprawdzian może odbyć się najwcześniej po tygodniu od momentu ustaleń, o których mowa wyżej.

7.     Sprawdziany wiedzy tzw. „kartkówki” lub sprawdziany umiejętności- na  komputerze, obejmujące swym zakresem wiadomości/ umiejętności z trzech ostatnich lekcji trwają 15- 20 minut i mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego informowania uczniów.

8.     W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na klasówce uczeń ma prawo do zaliczenia jej w formie i w terminie ustalonej z nauczycielem.

9.     Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej pracy klasowej powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym w następnym punkcie.

10.  Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami w obecności nauczyciela przedmiotu lub innego nauczyciela, który będzie kontrolował samodzielność pracy. Wynik ogólny stanowi średnią z oceny pierwszej i drugiej.

11.  Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

12.  Uczeń, który nie poprawił oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem, traci prawo do następnych poprawek.

13.  Krótkie sprawdziany obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji nie podlegają poprawie. Uczeń na jednej z najbliższych lekcji może zgłosić się do odpowiedzi w celu zaliczenia ćwiczenia z którego otrzymał ocenę niedostateczną.

14.  Uczeń ma prawo do poprawienia jednej oceny ustnej w ciągu semestru.

15.  Nie ocenia się ucznia do dwóch dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

16.  Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. O takiej sytuacji powiadamiają nauczyciela rodzice lub wychowawca klasy.

17.  Uczeń, który wylosował „szczęśliwy numerek” zwolniony jest w tym dniu z odpowiedzi ustnej.

18.  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć, może nie być klasyfikowany z przedmiotu.

19.  Dla uczniów, o którym mowa w punkcie 18 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

20.  Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym prowadzi notatki z lekcji i odrabia pracę domową oraz posiadać dyskietkę/CD lub pamięć przenośną na której zapisuje wyniki swojej pracy przy komputerze.

21.  Jeśli uczeń nie posiada zeszytu przedmiotowego otrzymuje znak „minus” w odpowiedniej rubryce „Z” – trzy minusy „zamieniane są” w ocenę niedostateczną.

22.  W czasie pisania prac klasowych, kartkówek i wykonywania zadań praktycznych, uczeń może korzystać tylko z podręczników, zeszytów, opracowań, itp. wskazanych przez nauczyciela. Jeśli uczeń „ściąga” z niedozwolonych źródeł, to najpierw otrzymuje ostrzeżenie ustne, następnie obniżenie oceny o jeden stopień, a za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną bez sprawdzania pracy.

23.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego lub przy komputerze uczeń dostaje ocenę niedostateczną.

24.  W przypadku gdy uczeń lub klasa, niezgodnie ze statutem w różny sposób unika lub utrudnia przeprowadzenia kartkówki lub klasówki w zapowiadanym terminie, nauczyciel po poinformowaniu o tym fakcie wychowawcę klasy i wspólnym przeanalizowaniu problemu może zarządzić pracę klasową w innym terminie bez zapowiadania.

25.  Projekt oceny semestralnej wystawia nauczyciel najpóźniej na dwa tygodnie, a roczną na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w ciągu semestru. Projekt oceny może ulec zmianie.

26.  Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzgotowanie się do lekcji lub brak pracy domowej z wyjątkiem dnia, w którym jest zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka. Zgłoszenie następuję na początku lekcji i jest odnotowywane przez nauczyciela w rubryce „np”.