Przedmiotowy System Oceniania- Język angielski

KRYTERIA OCEN SZKOLNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM>>

Podręczniki:

Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo
Kl. I Wetz B. Adventures Starter OXFORD UNIVERSITY PRESS
Kl. II Whitney N., McKeegan D. Adventures Elementary OXFORD UNIVERSITY PRESS
Kl. III Wetz B. Adventures Pre-Intermediate OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ocenia się:    

1. W stopniach szkolnych, określonych w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999 r.).

2. Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.

Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z WSO Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych.

Uczniów ocenia się według sześciostopniowej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych przyjmują sześciostopniową skalę ocen cząstkowych, bez stosowania plusów i minusów.

Cele nauczania języka angielskiego:

I. Cele językowe

- skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i w piśmie;

- rozwijanie strategii komunikacyjnych;

- rozumienie tekstu mówionego i pisanego.

II. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i poznawania kultury

- korzystanie z materiałów w języku angielskim przy wykonywaniu grupowych projektów o charakterze międzyprzedmiotowym;

- poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach anglojęzycznych.

III. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się

-wykształcenie częściowej samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałow żródłowych;

- rozumienie własnego procesu uczenia się;

- ocenianie własnych postępów i branie odpowiedzialności za własną naukę;

-współpracowanie z innymi w parach i grupach;

- wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi;

- samodzielne rozwiązywanie problemów i odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do tych rozwiązań.

Kontrakt uczeń - nauczyciel

1. Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym.

2. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne stopnie. Na lekcji organizacyjnej nauczyciel przedstawia wymagania i kryteria ocen, podaje przybliżone terminy prac klasowych. Przedmiotowy system oceniania znajduje się w bibliotece i jest do dyspozycji uczniów i rodziców.

3. Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia.

4. Testy zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest ich zakres.

5. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzony test, zapoznaje się z jego wynikiem i zgłasza ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela. Prace pozostają również do wglądu dla rodziców i są przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny.

6. Ocenę niedostateczną  uzyskaną z testu można poprawić tylko raz w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Uwzględniana jest tylko ocena otrzymana z poprawy, a kryteria ocen nie zmieniają się.

7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace w terminie dwóch tygodni.

8. Testy są obowiązkowe.  W przypadku celowego uchylania się  ucznia od napisania testu nauczyciel ma prawo nakazania  napisania pracy. Na koniec roku nie przewidziane są sprawdziany zaliczeniowe.

9. Kartkówki mogą obejmować materiał  z ostatnich trzech lekcji i nie podlegają poprawie.

10. Za nie odrobienie pracy domowej, nie przygotowanie się do lekcji, brak książki i zeszytu uniemożliwiający czynny udział w zajęciach uczeń otrzymuje „minusa”. Trzy „minusy” równoznaczne są z oceną niedostateczną.

11. Uczeń aktywnie uczestniczący w lekcji może dostać „plusa”. Zgromadzenie pięciu „plusów” równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

12. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole  i znajdującego się w trudnej sytuacji losowej w danej chwili.

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Dla takiego ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

14. W czasie pisania testów i kartkówek uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy. Jeśli uczeń ściąga , to najpierw otrzymuje ostrzeżenie ustne, następnie obniżenie oceny o jeden stopień, a za trzecim razem-ocenę niedostateczną bez sprawdzania pracy.

15. Projekt oceny semestralnej nauczyciel wystawia najpóźniej na dwa tygodnie, a końcoworoczną na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w ciągu semestru. Projekt oceny może ulec zmianie tzn. można ją podwyższyć lub obniżyć.

16. O projekcie oceny niedostatecznej należy ucznia i jego rodziców poinformować na dwa tygodnie przed semestralną radą klasyfikacyjną i na miesiąc przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną.

17. Oceny cząstkowe można uzyskać za:

        -pracę domową,

        -kartkówkę,

        -test,

        -czytanie,

        -pisanie,

        -rozumienie ze słuchu,

        -mówienie,

        -aktywność na zajęciach,

        -prace projektowe.

18. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum:

       -trzy oceny z testów (kolor czerwony),

       -trzy oceny z kartkówek (kolor zielony)

       -jedną ocenę z mówienia (rubryka oznaczona „S”)

       -jedną z pisania (rubryka „W”)

       -jedną z czytania (rubryka ”R”)

       -jedną z rozumienia ze słuchu (rubryka ”L”)

       -jedną za pracę domową.

19. Kryteria oceny prac pisemnych (testów, kartkówek):

         (100% + ćw. dodatkowe) celujący

          (100-85%)- bardzo dobry

          (84-70%)- dobry

          (69-55%)- dostateczny

          (54-40%)- dopuszczający

          (39-0%)- niedostateczny

20. Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną mają oceny z testów.


KRYTERIA OCEN SZKOLNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

Klasa I

Stopień

Osiągnięcie

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

1

2

3

4

5

6

Sprawność rozumienia ze słuchu

-uczeń rozumie najprostsze polecenia nauczyciela i reaguje na nie;

-rozumie najprostsze utarte zwroty;

-rozumie główne myśli w prostych tekstach ( w miarę potrzeby z pomocą nauczyciela).

-uczeń rozumie sens prostych wypowiedzi nauczyciela (po powtórzeniu);

-rozumie większość poleceń i reaguje na nie;

-rozumie krótkie teksty –domyśla się znaczenia nieznanych wyrazów z kontekstu;

-potrafi rozróżnić większość dźwięków.

-uczeń potrafi zrozumieć kontekst wypowiedzi nauczyciela , proste wypowiedzi rodowitych użytkowników języka;

-rozumie wszystkie polecenia i instrukcje nauczyciela;

-bez problemu wyszukuje szczegółowe informacje w wypowiedziach i dialogach;

-potrafi rozróżniać poznane dźwięki.

-uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela ;

-prawidłowo reaguje na nie;

-rozumie teksty monologowe i dialogowe , wypowiadane (nagrane) przez rodowitych użytkowników języka w tempie dostosowanym do celów dydaktycznych;

-potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki.

-rozumie ogólny sens wypowiedzi, w tym wypowiedzi Anglików na tematy wykraczające poza program nauczania.

Sprawność mówienia

-jest w stanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania przy pomocy nauczyciela;

-reaguje na najprostsze sytuacje;

- z pomocą nauczyciela formułuje krótkie odpowiedzi, których treść jest zasugerowana w pytaniu, popełnia wiele błędów;

-można go zrozumieć, ale z trudnością.

-potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące poznanego tekstu;

-formułuje krótkie wypowiedzi wspierane ilustracją lub podaną leksyką ale popełnia sporo zauważalnych błędów;

-dysponuje ograniczonym

zakresem słownictwa.

-posługuje się prostym słownictwem, wypowiedz jest płynna , komunikatywna;

-modyfikuje dialog według wzoru;

-formułuje 5-6-zdaniowe wypowiedzi na określone tematy;

-umie zadawać proste pytania.

-formułuje pełne, poprawne wypowiedzi na tematy zawarte w programie nauczania , popełniając niewiele błędów;

-posługuje się bogatym słownictwem nie wykraczającym poza program;

-potrafi opowiedzieć przeczytany/wysłuchany tekst;

-można go zrozumieć bez trudu;

-umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.

 -formułuje dłuższe kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat , stosuje w nich poprawne formy gramatyczne;

Wypowiedz jest płynna, spójna , zawiera własne opinie, odczucia, przeżycia (wzbogacona leksyką.

 

Sprawność czytania

-potrafi przeczytać tekst w bardzo wolnym tempie, popełniając błędy, korygowane przez kolegów lub nauczyciela;

-rozumie główne myśli krótkich dialogów, pocztówek dotyczących codziennego życia.

-czyta w zwolnionym tempie fragmenty opracowanego tekstu (znana leksyka) ;

-próbuje znaleźć w tekście odpowiedz na postawione pytanie;

-umie odszukać w dwujęzycznym słowniku znaczenia nie znanych sobie wyrazów.

-czyta dość płynnie znany tekst, sporadycznie popełniając błędy;

-potrafi czytać ze zrozumieniem, w razie potrzeby posłużyć się słownikiem;

-domyśla się znaczenia nowych wyrazów z kontekstu;

-dokonuje autokorekty popełnionych błędów;

-wyszukuje konkretne informacje w czytanym tekście.

-czyta płynnie i z właściwą intonacją teksty podręcznikowe;

-wyszukuje konkretne informacje w tekstach podręcznikowych i powszechnie spotykanych dokumentach, np. menu, ogłoszeniu, zaproszeniu, rozkładzie jazdy, liście.

-czyta teksty z nową leksyką bez przygotowania , w normalnym tempie z zachowaniem zasad fonetyki i intonacji.

Sprawność pisania

-umie wypełnić formularz wpisując dane o sobie, ale wymaga pomocy.

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

-próbuje samodzielnie skonstruować- zapisać zdanie i wypełnić formularz z danymi o sobie;

-umie w prosty sposób opisać ludzi i miejsca, ale popełnia błędy;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów.

-pisze krótki tekst na określony temat (list, pocztówkę),

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne;

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty ;

-umie wypełnić formularz wpisując dane o sobie.

-potrafi zbudować pełną samodzielną wypowiedź poprawną pod względem leksykalno- gramatycznym i ortograficznym (opis ludzi, zwierząt, miejsc, zdarzeń, ulubionego filmu, codziennych czynności, ulubionych zajęć, życiorys sławnej osoby, list z wakacji );

-w zad. pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty.

-potrafi na piśmie wyrazić własne myśli w formie opowiadania lub w pismach użytkowych, np. w liście do kolegi;

-zadanie zawiera poprawne struktury i bogate słownictwo;

-samodzielnie rozwija umiejętności językowe;

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty.

Gramatyk i  słownictwo

-dysponuje ubogim zakresem słownictwa, czasami używa go niepoprawnie;

-próbuje używać czasów teraźniejszych, ale ma trudności z zadawaniem pytań.

-ma ograniczony zasób słownictwa;

-posługuje się czasami teraźniejszymi, ale ma kłopoty z formami czasu przeszłego;

-buduje pytania za pomocą inwersji; ale ma trudności z zadawaniem pytań z  czasownikami posiłkowymi (do, does, did).

 

-stosuje poprawny szyk, buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w znanych mu czasach , a gdy zdarzy mu się błąd, umie go poprawić;

-zna poznane  słownictwo ale ma trudności z doborem słów.

 

-stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu;

-opanował struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości (formy twierdzące, przeczące, pytające);

 -zna słownictwo związane z pogodą, nazwy ubrań, nazwy mebli i pomieszczeń w domu, nazwy potraw, dyscyplin sportowych, środków transportu, egzotycznych zwierząt, zawodów, świąt, liczebniki porządkowe.

 

-zna struktury gramatyczne i słownictwo wykraczające poza program nauczania.

Klasa II

Stopień

Osiągnięcie

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

 

1

2

3

4

5

 

Sprawność rozumienia ze słuchu

-rozumie najprostsze utarte zwroty;

-rozumie proste teksty ( w miarę potrzeby z pomocą nauczyciela );

-potrafi rozróżnić niektóre dźwięki.

-uczeń rozumie sens prostych wypowiedzi nauczyciela (po powtórzeniu);

-rozumie większość poleceń i reaguje na nie;

-rozumie krótkie teksty –domyśla się znaczenia nieznanych wyrazów z kontekstu;

-potrafi rozróżnić większość dźwięków.

-uczeń potrafi zrozumieć kontekst wypowiedzi nauczyciela , proste wypowiedzi rodowitych użytkowników języka;

-rozumie wszystkie polecenia i instrukcje nauczyciela;

- wybiera właściwą odpowiedź na podstawie relacji kilku osób;

-potrafi rozróżniać dźwięki.

-uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela i kolegów;

-prawidłowo reaguje na nie;

-rozumie teksty monologowe i dialogowe , wypowiadane (nagrane) przez rodowitych użytkowników języka w tempie dostosowanym do celów dydaktycznych;

-uzupełnia słowa usłyszanych piosenek;

-dopasowuje zdjęcia do fragmentów wysłuchanego tekstu;

-potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki.

-rozumie ogólny sens wypowiedzi, w tym wypowiedzi Anglików na tematy wykraczające poza program nauczania.

 

Sprawność mówienia

-jest w stanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania przy pomocy nauczyciela;

-reaguje na najprostsze sytuacje;

- z pomocą nauczyciela formułuje krótkie odpowiedzi, których treść jest zasugerowana w pytaniu, popełnia wiele błędów.

-potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące poznanego tekstu;

-formułuje krótkie wypowiedzi wspierane ilustracją lub podaną leksyką ale popełnia sporo zauważalnych błędów;

-dysponuje ograniczonym

zakresem słownictwa.

 

-posługuje się prostym słownictwem, wypowiedz jest płynna, komunikatywna;

-modyfikuje dialog według wzoru;

-formułuje krótkie wypowiedzi na tematy przewidziane programem;

-stawia pytania do zadań.

-formułuje pytania i  pełne, poprawne wypowiedzi na temat planów  dotyczących przyszłości,

-umie pytać o drogę i udzielać wskazówek, określać położenie miejsc i budynków,  wyrażać prośby i sugestie dotyczące spędzania wolnego czasu, życzenia i pragnienia, nakazy i zakazy, porównywać osoby i rzeczy, udzielać rad, składać zamówienia w restauracji, wyrażać opinie, pozwolenia, natychmiastowe decyzje, pytać o ilość i cenę, opisać wygląd zewnętrzny i charakter, oferować pomoc, opisać codzienne zajęcia w szkole).

 

 -formułuje dłuższe kilkuzdaniowe  wypowiedzi na  tematy wykraczające poza program; stosuje w nich poprawne formy gramatyczne;

Wyp- -wypowiedź jest płynna, spójna , zawiera własne opinie, odczucia, przeżycia;

-potr   -potrafi w każdej sytuacji zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę.

 

 

Sprawność czytania

-potrafi przeczytać  poznany tekst w bardzo wolnym tempie, popełniając błędy, korygowane przez kolegów lub nauczyciela.

-czyta w zwolnionym tempie fragmenty opracowanego tekstu (znana leksyka) ;

-próbuje znaleźć w tekście odpowiedź na postawione pytanie.

-czyta dość płynnie znany tekst, sporadycznie popełniając błędy;

-potrafi czytać ze zrozumieniem, w razie potrzeby posłużyć się słownikiem;

-domyśla się znaczenia nowych wyrazów z kontekstu;

-dokonuje autokorekty popełnionych błędów;

-wyszukuje konkretne informacje w czytanym tekście.

 

-czyta płynnie i z właściwą intonacją teksty podręcznikowe;

-wyszukuje konkretne informacje w tekstach podręcznikowych

(dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu, porządkuje wydarzenia, odpowiada na pytania dotyczące tekstu, streszcza treść artykułu, układa zdania w odpowiedniej kolejności, uzupełnia luki w tekście);

-posługuje się słownikiem.

-czyta teksty z nową leksyką bez przygotowania , w normalnym tempie z zachowaniem zasad fonetyki i intonacji, wyszukuje w nich konkretne informacje.

 

 

Sprawność pisania

-ma trudności z samodzielnym napisaniem konstrukcji składniowych;

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

-pisze ze słuchu z nielicznymi błędami w zakresie materiału poznanego na lekcjach;

-opisy zawierają większość istotnych punktów, ale słownictwo jest ubogie.

-pisze krótki tekst na określony temat,

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne;

-dostrzega różnicę miedzy fonetyczną a graficzną formą wyrazu;

-pisze prawie bezbłędnie krótki tekst ze słuchu;

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty .

-potrafi zbudować pełną samodzielną wypowiedź poprawną pod względem leksykalno - gramatycznym i ortograficznym (informacje o sobie i swoich zainteresowaniach, pocztówkę  z wakacji: opis pogody, osoby, miejsca,  ulubionego programu, opis spotkania z przybyszem z innej planety,  list do redakcji);

-w zad. pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty.

 

-potrafi na piśmie wyrazić własne myśli w formie opowiadania , opisu lub w pismach użytkowych, np. w liście do kolegi;

-zadanie zawiera poprawne struktury i bogate słownictwo;

-samodzielnie rozwija umiejętności językowe;

 

 

Gramatyka i słownictwo

Uczeń:

-ma ograniczony zasób słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji;

-czasami używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny;

-rozumie różnice pomiędzy czasami, ale popełnia dużo błędów.

Uczeń:

-ma ograniczony zasób słownictwa;

-opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;

-operuje regularnymi formami czasowników.

Uczeń:

-próbuje używać struktur bardziej złożonych;

-zdarza mu się niepoprawnie użyć czasów, ale jest w stanie poprawić swój błąd;

-używa słownictwa odpowiedniego do zadania;

-zna większość poznanych czasowników nieregularnych.

Uczeń:

-dysponuje bogatym zasobem słownictwa , umie nazwać środki transportu, budynki w mieście, części ciała, dyscypliny sportowe, zna słownictwo związane z restauracją, rodzaje muzyki, części komputera;

-opanował  struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości(formy twierdzące, pytające i przeczące);

-zna czasowniki nieregularne;

-buduje spójne zdania.

Uczeń :

-zna struktury gramatyczne  i słownictwo wykraczające poza program nauczania.

Klasa III

Stopień

Osiągnięcie

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

 

1

2

3

4

5

 

Sprawność rozumienia ze słuchu

-rozumie główne myśli w  prostych  tekstach i rozmowach ( w miarę potrzeby z pomocą nauczyciela

-potrafi rozróżnić niektóre dźwięki.

-uczeń rozumie sens prostych wypowiedzi nauczyciela (po powtórzeniu);

-przekształca w formę pisemną ograniczoną ilość usłyszanych informacji;

-rozumie krótkie teksty –domyśla się znaczenia nieznanych wyrazów z kontekstu;

-potrafi rozróżnić większość dźwięków.

-uczeń potrafi zrozumieć kontekst wypowiedzi nauczyciela , proste wypowiedzi rodowitych użytkowników języka;

-rozumie wszystkie polecenia i instrukcje nauczyciela;

- wyszukuje szczegółowe informacje w wypowiedziach i dialogach;

-potrafi rozróżniać dźwięki.

-uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela i kolegów;

-prawidłowo reaguje na nie;

-rozumie teksty monologowe i dialogowe , wypowiadane (nagrane) przez rodowitych użytkowników języka w tempie dostosowanym do celów dydaktycznych i wybiera z nich najistotniejsze informacje;

-uzupełnia słowa usłyszanych piosenek;

-potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki.

-rozumie ogólny sens wypowiedzi, w tym wypowiedzi Anglików na tematy wykraczające poza program nauczania.

 

Sprawność mówienia

-jest w stanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania przy pomocy nauczyciela;

-reaguje na najprostsze sytuacje;

- z pomocą nauczyciela formułuje krótkie odpowiedzi, których treść jest zasugerowana w pytaniu, popełnia wiele błędów.

-potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące poznanego tekstu;

-formułuje krótkie wypowiedzi wspierane ilustracją lub podaną leksyką ale popełnia sporo zauważalnych błędów;

-dysponuje ograniczonym

zakresem słownictwa;

-zazwyczaj jest zrozumiały.

 

-posługuje się prostym słownictwem, wypowiedz jest płynna, komunikatywna;

-modyfikuje dialog według wzoru;

-formułuje krótkie wypowiedzi na określone tematy,

-stawia pytania do zadań.

-formułuje pytania i  pełne, poprawne wypowiedzi na temat doświadczeń z przeszłości , planów dotyczących przyszłości, preferencji, obowiązków domowych);

-umie udzielać rad, przeprowadzić wywiad ze sławną osobą ;

-posługuje się bogatym słownictwem nie wykraczającym poza program;

-można go zrozumieć bez trudu.

 -formułuje dłuższe    kilkuzdaniowe  wypowiedzi na  tematy wykraczające poza program; stosuje w nich poprawne formy gramatyczne;

Wyp- -wypowiedź jest płynna, spójna , zawiera własne opinie, odczucia, przeżycia;

-potr   -potrafi w każdej sytuacji zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę.

 

 

Sprawność czytania

-potrafi przeczytać  poznany tekst w bardzo wolnym tempie, popełniając błędy, korygowane przez kolegów lub nauczyciela.

-czyta w zwolnionym tempie fragmenty opracowanego tekstu (znana leksyka) ;

-próbuje znaleźć w tekście odpowiedź na postawione pytanie;

-umie znaleźć wyraz w słowniku angielsko-angielskim, ale ma problemy z wymową nowego wyrazu, którego dotąd nie słyszał.

-czyta dość płynnie znany tekst, sporadycznie popełniając błędy;

-potrafi czytać ze zrozumieniem, w razie potrzeby posłużyć się słownikiem;

-domyśla się znaczenia nowych wyrazów z kontekstu;

-dokonuje autokorekty popełnionych błędów;

-wyszukuje konkretne informacje w czytanym tekście.

-czyta płynnie i z właściwą intonacją teksty podręcznikowe;

-wyszukuje konkretne informacje w tekstach podręcznikowych

(dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu, układa części biografii  w porządku alfabetycznym, a zdarzenia w kolejności chronologicznej , uzupełnia luki w tekście);

-umie korzystać ze słownika angielsko-angielskiego.

-czyta teksty z nową leksyką bez przygotowania , w normalnym tempie z zachowaniem zasad fonetyki i intonacji, wyszukuje w nich konkretne informacje.

 

 

Sprawność pisania

-ma trudności z samodzielnym napisaniem konstrukcji składniowych;

-używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

-pisze proste zdania opisujące ludzi, miejsca i zdarzenia;

-opisy zawierają większość istotnych punktów;

-potrafi napisać krótki list osobisty.

-pisze krótki tekst na określony temat,

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne;

-dostrzega różnicę miedzy fonetyczną a graficzną formą wyrazu;

-pisze prawie bezbłędnie krótki tekst ze słuchu;

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty .

-potrafi zbudować pełną samodzielną wypowiedź poprawną pod względem leksykalno- gramatycznym i ortograficznym (list motywacyjny, opisy: ulubionych potraw, reklamy, dyscypliny sportowej, czasopisma, życiorys, przepis kulinarny, charakterystykę osoby, wyznanie kryminalisty) ;

-w zad. pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty.

-potrafi na piśmie wyrazić własne myśli w formie opowiadania , opisu lub w pismach użytkowych, np. w liście do kolegi;

-zadanie zawiera poprawne struktury i bogate słownictwo;

-samodzielnie rozwija umiejętności językowe;

 

Gramatyka

 i słownictwo

Uczeń:

-ma ograniczony zasób słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji;

-czasami używa  codziennego słownictwa w sposób niepoprawny;

-rozumie różnice pomiędzy czasami, ale popełnia dużo błędów.

 

Uczeń:

-ma ograniczony zasób słownictwa;

-opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;

-operuje regularnymi formami czasowników.

Uczeń:

-próbuje używać struktur bardziej złożonych;

-zdarza mu się niepoprawnie użyć czasów, ale jest w stanie poprawić swój błąd;

-używa szerokiego słownictwa odpowiedniego do zadania.

 

Uczeń:

-dysponuje bogatym zasobem słownictwa (również abstrakcyjnego), umie nazwać uczucia i emocje, niebezpieczne sporty;

-opanował  struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości(formy twierdzące, pytające i przeczące);

-używa struktur bardziej złożonych ( strona bierna, 1 i 2 okres warunkowy, mowa zależna);

-buduje spójne zdania. 

Uczeń :

-zna struktury gramatyczne  i słownictwo wykraczające poza program nauczania