Egzamin Gimnazjalny. [powrót- dokumenty]

Fotografie, reportaże, arkusze egzaminacyjne, wyniki:

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Egzamin gimnazjalny 2008/9
 
Komunikat dyrektora CKE w sprawie ustalenia terminów egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎ 

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra ‎Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, ‎klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i ‎egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ‎rozporządzeniem, ustalam terminy egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎

1.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia :

a)‎ część humanistyczna – 22 kwietnia 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 24 kwietnia 2009 roku (piątek), godz. 9.00‎

3.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego (termin dodatkowy) ‎ przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz ‎‎§ 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a)‎ część humanistyczna – 2 czerwca  2009 roku (wtorek), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 4 czerwca 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎

Udział w egzaminie jest obowiązkowy. Jeśli uczeń nie przystąpi do niego z ważnych, zdrowotnych lub losowych powodów, będzie miał jeszcze jedną szansę - dodatkowy termin wyznaczono na 5 i 6 czerwca. Gdyby nie wziął udziału i w tym egzaminie, musi powtarzać trzecią klasę gimnazjum, mimo pozytywnych ocen na świadectwie ukończenia tej klasy.

Wynik egzaminu będzie w połowie decydował w twoich staraniach o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Drugą połowę punktów możesz uzyskać za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny jest drugim, po sprawdzianie dla szóstoklasistów, egzaminem zewnętrznym, organizowanym nie przez szkoły, ale przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy uczniowie w Polsce otrzymają jednakowe zadania i pytania. Odpowiednie arkusze egzaminacyjne otrzymają dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, słabo widzące, niewidome, niesłyszące i słabo słyszące. Na obie części egzaminu będziesz miał po dwie godziny.

22 kwietnia, godz. 9:00- środa- będziesz zdawać test z zakresu przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka oraz ścieżki edukacyjne powiązane z tymi przedmiotami). Ten test sprawdzi:
- w jakim stopniu opanowałeś umiejętność czytania i rozumienia tekstów, np. literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, źródłowych, aktów prawnych itp. Czy potrafisz je interpretować, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnić prawdę historyczną od fikcji itp.
- oceniane też będzie tworzenie własnych tekstów ucznia. Twoi o rok starsi koledzy mieli najwięcej problemów z napisaniem własnego tekstu. Popełniali liczne błędy stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Zwróć na to uwagę.

23 kwietnia, godz. 9:00- czwartek- czeka cię test z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka oraz ścieżki edukacyjne powiązane z tymi przedmiotami). Test będzie sprawdzał:
- umiejętność stosowania terminów, pojęć i procedur z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- wyszukiwanie i stosowanie informacji,
- wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,
- stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Z zadaniami sprawdzającymi tę ostatnią umiejętność nie poradzili sobie twoi starsi koledzy podczas pierwszego ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego, zdobywając tylko 32 procent możliwych do uzyskania punktów.

Z każdej części egzaminu możesz uzyskać 50 punktów. Nie ma wyznaczonej liczby punktów, którą trzeba zdobyć, by egzamin zdać.
Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.

Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu - w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.

 Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.
 

http://www.oke.waw.pl/ - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
http://www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
Na tych stronach znajdziesz wszystkie informacje dotyczące egzaminu.
- Informatory
- Procedury
- Arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych
- Raporty (wyniki egzaminów, wnioski)

Standardy egzaminacyjne